Regulamin

Organizatorem imprezy jest DM GROUP Sp. z o.o.
Piwna 5, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 5472195054

 1. Osoba zainteresowana uczestniczeniem w imprezie jest zobowiązana do zarejestrowania się w systemie oraz przesłania minimum 3 zdjęć pojazdu, którym chce uczestniczyć. Wymagane są zdjęcia przodu, tyłu oraz boku pojazdu. Organizator zastrzega sobie możliwość zażądania dosłania większej ilości zdjęć.
 2. Zgłoszony pojazd musi być kompletny. Wszelkie modyfikacje (bodykit, felgi, kolor) dokonane przed eventem należy zgłosić do organizatora. Pojazd odbiegający od zgłoszonego może zostać nie dopuszczony do uczestnictwa w imprezie (wpisowe nie podlega zwrotowi).
 3. Organizator dokonuje selekcji zgłoszeń według własnych kryteriów.
 4. Osoby dopuszczone zostaną poinformowane o statusie w systemie zgłoszeniowym.
 5. Osoba dopuszczona jest zobligowana do wpłaty wpisowego  na konto w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia. W tytule przelewu należy podać imię oraz nazwisko uczestnika. Brak wpłaty w terminie skutkuje odrzuceniem zgłoszenia. Zwrot wpisowego możliwy najpóźniej do 14 dni przed daną imprezą.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do oznakowania pojazdu naklejkami otrzymanymi od Organizatora.
 7. Samochody z nadwoziem otwartym muszą posiadać klatkę bezpieczeństwa lub rollbar.
 8. Pojazd musi posiadać wszystkie elementy karoseryjne.
 9. Pojazd musi posiadać sprawne oświetlenie- światła mijania oraz światła stop.
 10. Głośność układu wydechowego nie może przekraczać 98dB przy 3/4 maksymalnych obrotów silnika.
 11. Na terenie całego obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz “palenia gumy”. Złamanie zakazu grozi karą porządkową w wysokości 5000 zł oraz  stałym wykluczeniem z uczestnictwa w imprezach organizowanych przez DM GROUP Sp. z o.o
 12. Samochód musi posiadać sprawną gaśnicę (min. 2kg) zamocowaną na stałe w łatwo dostępnym miejscu.
 13. Akumulator musi być zamocowany na stałe, klema „dodatnia” osłonięta.
 14. Samochód musi posiadać hak holowniczy (lub ucho holownicze do szybkiego montażu) z przodu i z tyłu. Musi być on umiejscowiony w sposób widoczny oraz łatwo dostępny.
 15. W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które mogłyby spowodować zagrożenie dla kierowcy lub pasażera.
 16. Pojazd musi być wyposażony w fotele kubełkowe oraz pasy bezpieczeństwa (pasy szelkowe) dla kierowcy oraz pasażera.
 17. Uczestnicy muszą posiadać kaski. Wymagany jest kask z homologacją dopuszczenia do ruchu ECE, który musi być założony na głowę oraz zapięty, dopóki samochód znajduje się na torze. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób przebywających w pojeździe.  Zabrania się stosowania kasków snowboardowych, rowerowych, bądź metalowych. Zarówno kierowca, jak i pasażer/pasażerowie są zobligowani do założenia kasku przed wyjazdem na tor. Stwierdzenie braku będzie skutkowało nałożeniem kary 2000zł/osoba oraz stałym wykluczeniem z uczestnictwa w imprezach organizowanych przez DM GROUP Sp. z o.o.
 18. Wszystkie osoby dopuszczone do uczestniczenia oraz przebywania na terenie obiektu gdzie odbywa się impreza zobowiązane są do bezwzględnego noszenia opasek otrzymanych od Organizatora.
 19. Uczestnik oraz towarzyszące mu osoby są zobligowani do utrzymania porządku w parku maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska serwisowego.
 20. Obowiązkiem uczestnika imprezy jest używanie mat zabezpieczających (nieprzemakalnych), chroniących grunt w miejscach serwisu pojazdów. Wymiary maty muszą być nie mniejsze niż długość i szerokość samochodu. Nie przestrzeganie tego obowiązku przez uczestnika imprezy jest zagrożone karą w wysokości 2000 zł oraz stałym wykluczeniem z uczestnictwa w imprezach organizowanych przez DM GROUP Sp. z o.o.
 21. Po zakończeniu jazdy uczestnik jest zobowiązany do zabrania zużytych opon i pozostawienia po sobie porządku. W przypadku pozostawienia w parku maszyn opon lub nieczystości zostanie nałożona kara w wysokości 1000 zł.
 22. Za wjazd na płytę poślizgową zostanie nałożona kara w wysokości 3000 zł.
 23. Koszt naprawy uszkodzonej bandy odgradzającej jest pokrywany przez uczestnika.
 24. Za bezpieczeństwo oraz postępowanie współtowarzyszących osób odpowiada uczestnik.
 25. Przedstawiciele mediów są zobligowani do noszenia kamizelek odblaskowych otrzymanych od Organizatora oraz przebywania na torze wyłącznie w wyznaczonych punktach.
 26. Sygnał do wyjazdu na tor daje Startowy. Nie stosowanie się do sygnałów wydawanych przez Startowego grozi karą porządkową w wysokości 2000 zł oraz  stałym wykluczeniem z uczestnictwa w imprezach organizowanych przez DM GROUP Sp. z o.o.
 27. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania sygnałów flagowych na torze. Nie stosowanie się do sygnałów wydawanych przez flagowych grozi karą porządkową w wysokości 2000 zł oraz stałym wykluczeniem z uczestnictwa w imprezach organizowanych przez DM GROUP Sp. z o.o.
 28. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą się przytrafić uczestnikom podczas jazdy na torze lub podczas przejazdu z miejsca parkowania na trasę i z powrotem. Zrzeczenie stosuje się do organizatora, właściciela obiektu oraz różnych osób urzędowych.
 29. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie i eksploatację swojego wizerunku i podobizn oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych (w tym wydawnictwach poligraficznych i Internecie). Oświadcza również, że zgadza się na wykorzystanie przez DM GROUP Sp. z o.o. oraz powiązane podmioty swojego wizerunku i podobizn na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalenie we wszelkich technikach/systemach/rodzajach zapisu na wszelkich nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnikach światłoczułych, drukarskich itp. i przepisywanie utrwaleń zapisów na inną technikę/system/rodzaj zapisu/nośnik, w tym nośniki zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośniki światłoczułe w nieograniczonej ilości nośników,
  • wytwarzanie jakąkolwiek techniką kopii wizerunków i podobizn, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • zwielokrotnianie zapisów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich nośnikach, wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułego, drukarskiego, reprograficznego, cyfrowego,
  • wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunków, podobizn i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii),
  • wymiana nośników, na których utrwalono wizerunki i podobizny oraz wprowadzanie zapisów wizerunków i podobizn do pamięci komputerów lub serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz udostępnianie ich zapisów (plików) użytkownikom (korzystającym z) takich sieci na całym świecie w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w miejscu i czasie przez nich wybranych, w tym w systemie VOD, udostępniania przez witryny www, portale internetowe, P2P i inne protokoły udostępniania i/lub wymiany plików,
  • wielokrotne nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej /bezprzewodowej, także stereofonicznie, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych” na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (w tym także nadawanie w sieci Internetu we wszelkich formułach -“on demand”, “pay per view”, swobodnie dostępnej dla korzystających z sieci Internetu itp., rozpowszechniania w zamkniętych obiektach, statkach, samolotach itp.),
  • reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
  • wprowadzanie do obrotu nośników z zapisem wizerunku i podobizny (wszelkiego rodzaju, w tym VCD, DVD, plików cyfrowych itd.) i jego fragmentów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, zezwalanie na zasadzie wyłączności na nadawanie, w tym na rozpowszechnianie w sieciach kablowych i platformach cyfrowych oraz w sieciach telekomunikacyjnych i w sieciach powszechnie dostępnych w rodzaju Internetu,
  • wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej,
  • wydanie i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu lub formatu, bez ograniczeń liczby nakładów, wydań oraz egz. z opisem i wykorzystaniem dla mat. prasowych oraz w wydawnictwach w języku polskim lub innych wersjach językowych; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikroskopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób,
  • wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  • wykorzystanie na stronach internetowych,
  • udostępnianie w technologii wideo-na-żądanie i pay-per-view, wykorzystanie na urządzeniach przenośnych, w sieciach telefonii komórkowej, sieciach Internetowych, publikacjach prasowych oraz w ramach działań i materiałów promocyjnych, reklamowych lub marketingowych,
  • publiczne udostępnianie wizerunku i podobizny w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian z zachowaniem praw osoby, która je wykonała,
  • rozpowszechnianie przez osoby trzecie w sposób publiczny lub niepubliczny,
  • wykorzystanie wizerunku i podobizny do celów promocyjnych i reklamy DM GROUP Sp. z o.o. oraz innych podmiotów (wskazanych przez Organizatora)
  • komercyjne wykorzystanie wizerunku i podobizny w ramach Internetu,
  • publiczne wyświetlanie i odtwarzanie.
 30. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na obiekcie bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone bądź zajęte przez osoby trzecie. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników w stosunku do osób trzecich oraz ich mienia podczas trwania imprezy. Organizator ma prawo żądania naprawienia szkody od osoby, która jej dokonała.
 31. Po przekroczeniu bramy wjazdowej uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się przepisom właściwych regulaminów, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez organizatora, służby porządkowe, ochronę oraz osoby upoważnione przez Organizatora. Kierowca jest zobowiązany do nie spożywania alkoholu/innych zakazanych przez prawo środków na 24 godziny przed oraz w trakcie trwania imprezy.
 32. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ograniczenia prędkości do 5km/h na terenie parku maszyn. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.
 33. Uczestnicy poruszający się pojazdami poza wyznaczonym torem, na którym odbywają się impreza, są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
 34. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oraz wpłacając wpisowe bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność z pełną świadomością istnienia ryzyka utraty zdrowia lub życia. Organizator i właściciel toru nie odpowiadają za szkody spowodowane przez uczestników wobec osób trzecich, jak również nie biorą na siebie odpowiedzialności za konsekwencje wypadków dla samych zawodników lub ich mienia.
 35. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i modyfikacji Regulaminu.