Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna

 

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych DM GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piwna 5, 43-300 Bielsko-Biała KRS: 0000720279
  NIP: 5472195054, REGON: 369544613
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administratora Danych Osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Danych Osobowych adres e-mail: contact@doriminati.jp
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, z uwagi na własny uzasadniony interes prawny lub na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych;
  • realizacji umów zawartych z klientami Administratora Danych Osobowych;
  • realizacji uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w tym w szczególności zabezpieczenia osób i mienia na terenie należącym do Administratora Danych Osobowych oraz ochrony prawnych interesów Administratora Danych Osobowych
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych Osobowych przetwarzają dane osobowe w tym w szczególności: firmy prowadzące działalność w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej, archiwizacji dokumentów, firmy kurierskie, transportowe, zapewniające dostęp do poczty mailowej, operatorzy pocztowi.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie w zależności od celu przetwarzania. W przypadku:
  • pozyskania w celu zawarcia i wykonania umowy – do czasu jej wykonania, a po tym okresie do momentu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub ich wygaśnięcia
  • realizacji obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych do momentu ich wypełnienia
  • udzielenia zgody – do czasu jej cofnięcia,
  • prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych – do czasu ich wypełnienia
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informuję, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub przepisów szczególnych.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wówczas jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
 12. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, wówczas ich podanie jest niezbędne do zawarcia tej umowy.
 13. W sytuacji gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, wówczas podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.